Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe otwarcie 9.3

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Nowe otwarcie”.

UWAGA:
W przypadku rezygnacji osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego, lub innych okoliczności, do dalszego udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

Nowe otwarcie 9.3

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Nowe otwarcie”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

NOWE OTWARCIE 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo - doradczego w ramach II rundy naboru.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 11.01.2021 r. do 22.01.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

NOWE OTWARCIE 9.3

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo - doradczego w ramach II rundy naboru.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 11.01.2021 r. do 22.01.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami, należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.
Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby Partnera Projektu - Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (decyduje data wpływu).

Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak - ul. Chopina 32, 20 - 023 Lublin tel. (81) 747-49-01.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

 
© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR