Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

NOWE OTWARCIE 9.3

Nabór biznesplanów do projektu "Nowe otwarcie" (9.3)

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo - doradczego w ramach II rundy naboru.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 11.01.2021 r. do 22.01.2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami, należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.
Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby Partnera Projektu - Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (decyduje data wpływu).

Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak - ul. Chopina 32, 20 - 023 Lublin tel. (81) 747-49-01.

Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

 
© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR