Krok do sukcesu (9.1)

 • Projekt Krok do sukcesu- 9.1 (informacje ogólne o projekcie)

 • 1

Krok do sukcesu 9.1

Projekt Krok do sukcesu- 9.1 (informacje ogólne o projekcie)

Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Europejskie Centrum Doradczo — Szkoleniowe Rafał Dudzic zapraszają do uczestnictwa w projekcie „KROK DO SUKCESU". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa.

 

Założeniem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na zatrudnienie u uczestników w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. Projektem objętych jest łącznie 70 osób, (25 kobiet, 45 mężczyzn)

Grupy objęte wsparciem:

 • Osoby w wieku 3o lat i więcej, bezrobotne (28) oraz bierne zawodowo (14) z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu KC),
  Ubodzy pracujący w wieku 3o lat i więcej (28), czyli osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu
  FORMY WSPARCIA
 • Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) — 4 godz./osobę. 2. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla osób bezrobotnych do wyboru: a) PRACOWNIK BIUROWY — 12o godz. tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów., obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych; w tym 6o godzin to zajęcia w module zawodowym, 6o w module ICT b) SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY — 12o godz. — tematyka: sposoby pozyskania klientów, negocjacje handlowe, e-Marketing i jego narzędzia, kampanie w mediach społecznościowych., wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy; w tym 6o godzin to zajęcia w module zawodowym, 6o w module ICT c) OPERATOR KOPARKO —ŁADOWARKI III KLASY (134 h/gr. 52 teoria, 82 praktyka), program: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym dla osób pracujących do wyboru:
  • ŻURAW PRZEWOŹNY I PRZENOŚNY (36 h/gr., 24h teoria, 12 h praktyka), program: BHP, budowa i działanie, eksploatacja, zagrożenia, obowiązki operatora, ćwiczenia praktyczne. b) PODEST RUCHOMY (34 h/gr., 24h teoria, ło h praktyka), program: BHP, wiadomości ogólne o dźwignicach, budowa i eksploatacja podestów, ćwiczenia praktyczne.
  • Pośrednictwo pracy (dla osób bezrobotnych) — 4 godz./osobę. 5. Staże zawodowe (dla osób bezrobotnych) — 6 miesięcy/osobę.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,764 brutto za godzinę (za cale szkolenie — i o68,00 zł brutto) • zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 12 zł za dzień (zwrot przysługuje w trakcie szkolenia oraz w przypadku, gdy staż odbywa się poza miejscem zamieszkania)
 • stypendium stażowe w wysokości i 335,44 zł brutto • materiały szkoleniowe • ubrania robocze (na szkoleniach dla operatorów) • catering
 • DOKUMENTY REKRUTACYJNE Regulamin projektu OD Formularz Zgłoszeniowy «=111 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów Oświadczenie o danych osobowych Ma Ankieta rekrutacyjna ala

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik pozostający bez zatrudnienia ma przedstawić zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem.

Osoby pracujące — tzw. ubodzy pracujący, na etapie rekrutacji muszą przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu z podaniem wynagrodzenia brutto z ostatniego miesiąca.

Regulamin

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie O Spełnieniu Kryteriów

Oświadczenie Dotyczące Ochrony Danych Osobowych

Ankieta Badawcza W Ramach Projektu "Krok do Sukcesu"

Zaświadczenie O Zatrudnieniu
© 2021 All Rights Reserved. Designed By MIXAR