Nowe otwarcie (10.4)

  • Projekt Nowe otwarcie- 10.4 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Nowe otwarcie 10.4

Projekt Nowe otwarcie- 10.4 (informacje ogólne o projekcie)

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Projekt "Nowe otwarcie" realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

 

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  • Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) - 4 godz./osobę.
  • Szkolenia zawodowe - do wyboru: 
  • Specjalista ds. sprzedaży - 120 godz. - tematyka: sposoby pozyskania klientów, negocjacje handlowe, e-Marketing i jego narzędzia, kampanie w mediach społecznościowych., wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy;
  • Logistyk/Spedytor - 120 godz. - tematyka: podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport, spedycja, zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa, ICT w logistyce;
  • Doradca ds. OZE - 120 godz. - tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno – budowlane.
  • Pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę.
  • Staże zawodowe - 6 miesięcy/osobę.
  • W ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń i staży.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie jednej z gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Przez osobę zwolnioną z przyczyn zakładu pracy należy rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, której umowa została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracowników lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 29 lit b.) Obejmuje to przypadki w których:

rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz.844), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
 


Więcej informacji:

tel. 518-808-886

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin

 


Załączniki

 

Regulamin Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenie- Grupa Docelowa

Ankieta Rekrutacyjna

Oświadczenie- Dane Osobowe

Zaświadczenie Pracodawcy
© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR