Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)

 • Projekt Przedsiębiorcza Lubelszczyzna- 9.3 (informacje ogólne o projekcie)

 • 1

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

Projekt Przedsiębiorcza Lubelszczyzna- 9.3 (informacje ogólne o projekcie)

 

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

Projekt "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna" realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2021 r. na województwa lubelskiego.
Celem projektu jest utworzenie 68 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie województwa lubelskiego przez wsparcie szkoleniowo - doradcze 70 osób (39 kobiet oraz 31 mężczyzn) oraz udzielenie:

dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy 56 osobom (32 kobiet oraz 24 mężczyzn), w tym:

 • 51 osobom (30 kobiet i 21 mężczyzn) pozostającym bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
 • 5 osobom (2 kobiet i 3 mężczyzn) pracującym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 30 czerwca 2021 r.


Rezultatem projektu jest utworzenie 68 miejsc pracy (56 nowo powstałych działalności gospodarczych i minimum 12 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

Grupą docelową projektu jest 70 osób (39 kobiety oraz 31 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa:

 1. Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • przy czym co najmniej 60 % UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

 2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,
 3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

 4. reemigranci,

 5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

 6. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

  Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
  • Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - 40 godzin/grupę,
  • Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu - 10 godzin/osobę,
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 27.000,00 zł./osobę,
  • Wsparcie pomostowe finansowe - 12 miesięcy - 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS,
  • kosztów prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp.
  • Wsparcie pomostowe - doradztwo biznesowe - 10 godz./osobę.

 


Więcej informacji:

tel. 518-808-886

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin

 

 


Załączniki

Formularz zgłoszeniowy.doc

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Karta oceny biznesplanu

Karta oceny rozmowy z doradcą

Karta Oceny Formularza Zgłoszeniowego

Regulamin Przyznawania Wsparcia

Regulamin Rekrutacji

Umowa O Dofinansowanie

Wzór Biznesplanu© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR