Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)

  • Projekt Przedsiębiorcza Lubelszczyzna- 9.3 (informacje ogólne o projekcie)

  • 1

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna 9.3

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” (9.3)

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach II rundy naboru.

Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.

Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data wpływu).  • Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.
  • siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik, tel. 81 8252727.
  • siedziba Benefit Projekt Andrzej Bożek - ul. Piłsudskiego 27A, p. 102 22-400 Zamość tel. 84 627 92 37, 668 210 598.
  • Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że kolejność składania dokumentów nie ma pływu na ocenę. Szczegółowe informacje na temat przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

 

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR