Nowe otwarcie (9.3)

  • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

  • 1

Nowe Otwarcie 9.3

Rekrutacja do projektu "Nowe Otwarcie" (9.3)

 

 

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.

Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona, jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 100. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej 30 osobowej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.

 

Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data i godzina wpływu).

  • Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.
  • Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak: ul. Chopina 32, 20-023 Lublin
  • Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.
 

UWAGA !!!

W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto.

 

© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR