Nowe otwarcie (9.3)

 • Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

 • 1

NOWE OTWARCIE 9.3

Projekt NOWE OTWARCIE - 9.3 ( informacja ogólna o projekcie )

 

Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Projekt "Nowe otwarcie" realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.03.2022 r. na województwa lubelskiego.

Celem projektu jest utworzenie 58 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie województwa lubelskiego przez wsparcie szkoleniowo - doradcze 60 osób (33 kobiet oraz 27 mężczyzn) oraz udzielenie:

dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy
48 osobom (27 kobiet oraz 21 mężczyzn), w tym:

 • 44 osobom (25 kobiet i 19 mężczyzn) pozostającym bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
 • 4 osobom (2 kobiet i 2 mężczyzn) pracującym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 30 czerwca 2021 r.

Rezultatem projektu jest utworzenie 58 miejsc pracy (48 nowo powstałych działalności gospodarczych i minimum 10 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • Grupą docelową projektu jest 60 osób (33 kobiety oraz 27 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu
 • Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupa docelowa:

 1. Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • przy czym co najmniej 60 % UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),
  • mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,
 2. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 3. reemigranci,
 4. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 5. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - 40 godzin/grupę,
 • Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu - 12 godzin/osobę,
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 27.000,00 zł./osobę ,
 • Wsparcie pomostowe finansowe - 12 miesięcy - 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS, kosztów prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp.
 • Wsparcie pomostowe - doradztwo biznesowe - 12 godz./osobę.

 


Więcej informacji:

 

tel. 518-808-886

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin


Dokumenty Rekrutacyjne:

 

 
 
© 2022 All Rights Reserved. Designed By MIXAR