Projekty * Rekrutacja

Centrum zachęca do uczestnictwa w następujących projektach:

AKTUALNOŚCI
 • Ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów  - projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową  oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.


  II ostateczna lista rankingowa oceny biznesplanów PDF

 • Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów - projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępna listę rankingową oceny biznesplanów do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.


  Wstępna lista rankingowa oceny biznesplanów PDF

 • O naborze biznesplanów "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)"

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach II rundy naboru.

  Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.

  Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.

  Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data wpływu).

  • Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.
  • siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Lubelska 115, 23-200 Kraśnik, tel. 81 8252727.
  • siedziba Benefit Projekt Andrzej Bożek - ul. Piłsudskiego 27A, p. 102 22-400 Zamość tel. 84 627 92 37, 668 210 598.


  Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

  Jednocześnie informujemy, że kolejność składania dokumentów nie ma pływu na ocenę.

  Szczegółowe informacje na temat przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

 • Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych do projektu "Nowe otwarcie".

  Ostateczna forma listy zatwierdzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

  UWAGA:
  W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych do udziału we wsparciu szkoleniowo – doradczym, do dalszego udziału zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn oraz limitu osób pracujących zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.


  Wstępna lista rankingowa PDF

 • Ogłoszenie o naborze - runda 1

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy Projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo - doradczego w ramach I rundy naboru.

  Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 03.08.2020 r. do 14.08.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.

  Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki.

  Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do siedziby Partnera Projektu - Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (decyduje data wpływu).

  siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak - ul. Chopina 32,
  20 - 023 Lublin tel. (81) 747-49-01.

  Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

 • Wcześniejsze zakończenie naboru do projektu „Nowe otwarcie” do 22.07.2020 r. godzi.15:00 (copy)

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 22.07.2020 o godz. 15.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

  W związku z powyższym
  nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 22.07.2020 r. do godziny 15.00

 • Nabór do projektu „Nowe otwarcie” od 16.07.2020 r. do 24.07.2020 r. (copy)

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 16.07.2020 r. do 24.07.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.


  Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona, jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 60. W przypadku nie zrekrutowania do udziału
  w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.


  Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub siedziby Partnerów (decyduje data oraz godzina wpływu).

  • Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin.
  • Siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak: ul. Chopina 32, 20 - 023 Lublin.
  • Siedziba Lokalnej Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Słowackiego 7,
   23 - 210 Kraśnik

  UWAGA!!!
  Ze względu na obecną sytuację i ograniczenia naszego biura osoby, które zdecydują się złożyć dokumenty osobiście w Lublinie zapraszamy na ul. Długą 5, p. 90. Osoby wysyłające formularze pocztą lub kurierem prosimy o adresowanie przesyłek na adres Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe:  ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin.

  Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są
  w regulaminach.

  UWAGA!!!
  W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowany podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację  powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.


  Dokumenty do pobrania: 

 • Wyniki oceny formularzy zgłoszeniowych złożonych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” (copy)

  Wstępna lista uczestników zakwalifikowanych do wsparcia szkoleniowo –doradczego. Link do listy >>>

 • Rekrutacja do projektu "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna" (9.3) zostaje zawieszona w dniu 14.05.2020 o godz. 12.00 (copy)

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 14.05.2020 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

  W związku z powyższym
  nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 14.05.2020 r. do godziny 12.00

 • Druga tura rekrutacji do projektu "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna" (9.3)

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 13.05.2020 r. do 22.05.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 09.00 – 15.00.

  Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 80. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej 41 osobowej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.

  Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data i godzina wpływu).

   - Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe:  ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.

  UWAGA!!! Ze względu na obecną sytuację i ograniczenia naszego biura projektu osoby, które zdecydują się złożyć dokumenty osobiście w Lublinie zapraszamy na ul. Długą 5, p. 90. Osoby wysyłające formularze pocztą lub kurierem  prosimy o adresowanie przesyłek na adres Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe:  ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin

  - siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 8252727.

  - siedziba Benefit Projekt  Andrzej Bożek - ul. Piłsudskiego 27A, p. 102 22-400 Zamość tel. 84 627 92 37, 668 210 598.

  Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach. Prosimy również o pobieranie aktualnego  formularza zgłoszeniowego.

  UWAGA !!!

  W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację  powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

  Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto.


  Załączniki: 

 • Wyniki ocen wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego złożonych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” (copy)

  Szanowni Państwo, Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  przedstawia wstępną listę uczestników, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną i zostali rekomendowani do otrzymania wsparcia finansowego

  Wyniki oceny  - Przedsiębiorcza Lubelszczyzna PDF

 • Wstępna lista rankingowa do projektu „Nowe otwarcie”.

  Szanowni Państwo, Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider Projektu) przedstawia wstępną listę rankingową do projektu „Nowe otwarcie”. Ostateczny lista zatwierdzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

  Ocena formularzy - Nowe otwarcie PDF

 • Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) ogłaszają nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, dla osób, które ukończyły etap wsparcia szkoleniowo – doradczego w ramach I rundy naboru.

  Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 03.03.2020 r. do 12.03.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.

  Wnioski wraz z biznesplanem oraz pozostałymi załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach ( 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). Wnioski powinny być wpięte do skoroszytów (skoroszyty z możliwością wpięcia do segregatorów). Każdy egzemplarz powinien zawierać: wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, biznesplan, wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz pozostałe załączniki

  Wszelkie formularze należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i własnoręcznie podpisać. Wnioski z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data wpływu).

  - Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.

  - siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 8252727.

  - siedziba Benefit Projekt Andrzej Bożek - ul. Piłsudskiego 27A, p. 102 22-400 Zamość tel. 84 627 92 37, 668 210 598.

  Wnioski złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach

 • Ostateczna lista rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają ostateczną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.

  OSTAECZNA LISTA RANKINGOWA - PDF

 • Wstępna listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”

  Szanowni Państwo,

   Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  przedstawiają wstępną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”. Ostateczny kształt listy zatwierdzony zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

  WYNIKI OCENY FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA” PDF

 • Aktualne ogłoszenia

  Skrócenie czasu rekrutacji do projektu Nowe otwarcie (9.3) 

  Szanowni Państwo,
  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic oraz Partnerzy - Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 13.11.2019 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).
  W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 13.11.2019 r. do godziny 12.00


  Skrócenie czasu rekrutacji do projektu Przedsiębiorcza Lubelszczyzna" (9.3)

  Szanowni Państwo,
  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 13.11.2019 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).
  W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie do 13.11.2019 r. do godziny 12.00

 • Rekrutacja do projektu "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna" (9.3)

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godzinach 09.00 – 15.00.

  Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 100. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej 30 osobowej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.

  Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz
  z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data i godzina wpływu).

   - Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe:  ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.

  - siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 8252727.

  - siedziba Benefit Projekt  Andrzej Bożek - ul. Piłsudskiego 27A, p. 102 22-400 Zamość tel. 84 627 92 37, 668 210 598.

  Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany
  w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.

   

  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

  UWAGA !!!

  W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację  powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

  Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto.

 • Rekrutacja do projektu "Nowe Otwarcie" (9.3)

  Szanowni Państwo,

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic (Lider) oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak i Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie (Partnerzy) ogłaszają nabór Formularzy Rekrutacyjnych do Projektu „Nowe otwarcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 12.11.2019 r. do 22.11.2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00.


  Jednocześnie zastrzegamy, że zgodnie z regulaminem, rekrutacja może zostać zawieszona, jeśli liczba złożonych wniosków przekroczy 100. W przypadku nie zrekrutowania do udziału w projekcie odpowiedniej liczby osób spełniających kryteria określone w regulaminie, zastrzegamy możliwość wydłużenia procesu rekrutacji do momentu zrekrutowania pełnej 30 osobowej grupy osób spełniających wymagane kryteria formalne.


  Formularz Rekrutacyjny należy uzupełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać własnoręcznie. Formularz wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnerów (decyduje data i godzina wpływu).
  - Biuro projektu Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe: ul. Dulęby 7/14, 20 – 357 Lublin, tel. 518-808-886.

  - siedziba Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak: ul. Chopina 32, 20-023 Lublin

  Formularze Rekrutacyjne złożone przed i po terminie naboru lub dostarczone w inny sposób niż podany w ogłoszeniu (np. e-mail) nie będą rozpatrywane.
  Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz przyznawanego wsparcia zawarte są w regulaminach.

  UWAGA !!!

  W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystanych przez uczestnika projektu do celów działalności gospodarczej brak jest możliwości uznania za kwalifikowalny podatek od towarów i usług (VAT) w ramach dotacji i wsparcia pomostowego finansowego. W celu zachowania prawidłowości sposobu rozliczenia dotacji w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, wniosek o dotację powinien zawierać wyszczególnienie kwot netto i podatku VAT.

  Próg 27 000,00 (w przypadku dotacji) oraz 2 100,00 (w przypadku wsparcia pomostowego) należy odnosić do kwot brutto.


SZKOLENIE + ZATRUDNIENIE
 • Przedsiębiorcza Lubelszczyzna (9.3)

  Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. 

  Projekt "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna" realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2021 r. na województwa lubelskiego.

   

  Celem projektu jest utworzenie 68 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie województwa lubelskiego przez wsparcie szkoleniowo - doradcze 70 osób (39 kobiet oraz 31 mężczyzn) oraz udzielenie:

  • dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy

  56 osobom (32 kobiet oraz 24 mężczyzn), w tym:

  • 51 osobom (30 kobiet i 21 mężczyzn) pozostającym bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
  • 5 osobom (2 kobiet i 3 mężczyzn) pracującym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

  zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 30 czerwca 2021 r.

  Rezultatem projektu jest utworzenie 68 miejsc pracy (56 nowo powstałych działalności gospodarczych i minimum 12 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  Kryteria uczestnictwa w projekcie:

  Grupą docelową projektu jest 70 osób (39 kobiety oraz 31 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Grupa docelowa:

  1. Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

  przy czym co najmniej 60 % UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

  2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych  w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

  3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

  4. reemigranci,

  5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

  6. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

  Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - 40 godzin/grupę,
  2. Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu - 10 godzin/osobę,
  3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 27.000,00 zł./osobę,
  4. Wsparcie pomostowe finansowe - 12 miesięcy - 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS, kosztów prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp.
  5. Wsparcie pomostowe - doradztwo biznesowe - 10 godz./osobę.


  Więcej informacji:

  tel. 518-808-886

  email: projekty@ecds.com.pl

  Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin


  Załączniki: 

 • Klucz do kariery (10.4)

  treść w opracowaniu


  Załączniki:


  Więcej informacji:

  tel. 518-808-886

  email: projekty@ecds.com.pl

  Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin

 • Nowe otwarcie (9.3)

  Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Lubelska Izbą Rzemieślniczą w Lublinie oraz Centrum Kształcenia Kadr Omega Marcin Kusiak, realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

  Projekt "Nowe otwarcie" realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2021 r. na województwa lubelskiego.

  Celem projektu jest utworzenie 58 nowych i trwałych miejsc pracy w regionie województwa lubelskiego przez wsparcie szkoleniowo - doradcze 60 osób (33 kobiet oraz 27 mężczyzn) oraz udzielenie:

  • dotacji inwestycyjnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wsparcia pomostowego dla nowo powstałych firm przez okres 12 miesięcy

  48 osobom (27 kobiet oraz 21 mężczyzn), w tym:

  • 44 osobom (25 kobiet i 19 mężczyzn) pozostającym bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie,
  • 4 osobom (2 kobiet i 2 mężczyzn) pracującym, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

  zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego (w rozum. KC) do 30 czerwca 2021 r.

  Rezultatem projektu jest utworzenie 58 miejsc pracy (48 nowo powstałych działalności gospodarczych i minimum 10 miejsc pracy) w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

  Kryteria uczestnictwa w projekcie:

  Grupą docelową projektu jest 60 osób (33 kobiety oraz 27 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

  Grupa docelowa:

  1. Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

  b) kobiety,

  c) osoby z niepełnosprawnością,

  d) osoby długotrwale bezrobotne,

  e) osoby o niskich kwalifikacjach

  przy czym co najmniej 60 % UP będą stanowiły osoby z ww. grup od lit. a) do lit. e),

  2. mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20 % ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, a nie ogółu uczestników oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt. 1. w lit. c) – e) oraz w pkt 3. i pkt 5.,

  3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

  4. reemigranci,

  5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

  6. osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (zlecenie/o dzieło), których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu.

  Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości - 40 godzin/grupę,
  2. Indywidualne doradztwo z zakresu opracowania biznesplanu - 12 godzin/osobę,
  3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 27.000,00 zł./osobę ,
  4. Wsparcie pomostowe finansowe - 12 miesięcy - 2.100,00 zł./osobę/miesiąc na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, m.in. składek ZUS, kosztów prowadzenia księgowości, wynajmu, reklamy, materiałów biurowych, paliwa itp.
  5. Wsparcie pomostowe - doradztwo biznesowe - 12 godz./osobę.


  Więcej informacji:

  tel. 518-808-886

  email: projekty@ecds.com.pl

  Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin


  Załączniki:

 • Nowe otwarcie (10.4)

  Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit Projekt Andrzej Bożek realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

  Projekt "Nowe otwarcie" realizowany jest w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r. na terenie gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

   

  Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

  1. Indywidualna diagnoza kompetencji zawodowych wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) - 4 godz./osobę.
  2. Szkolenia zawodowe - do wyboru:
   • Specjalista ds. sprzedaży - 120 godz. - tematyka: sposoby pozyskania klientów, negocjacje handlowe,
    e-Marketing i jego narzędzia, kampanie w mediach społecznościowych., wizualizacje, najskuteczniejsze formy reklamy;
   • Logistyk/Spedytor - 120 godz. - tematyka: podstawy logistyki, zarządzanie łańcuchem dostaw, transport, spedycja, zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa, ICT w logistyce;
   • Doradca ds. OZE - 120 godz. - tematyka: planowanie energetyczne, biomasa, energia słoneczna, geotermalna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, korzyści finansowe, aspekty prawno – budowlane.
  3. Pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę.
  4. Staże zawodowe - 6 miesięcy/osobę.

  W ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń i staży.

  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie jednej z gmin województwa lubelskiego wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

  Przez osobę zwolnioną z przyczyn zakładu pracy należy rozumieć osobę pozostającą bez zatrudnienia, której umowa została rozwiązana z przyczyn niedotyczących pracowników lub rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę z przyczyn nie leżących po stronie pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 29 lit b.) Obejmuje to przypadki w których:

  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy
   z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy z dnia
   13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz.844), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
  • wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
  • rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

   


  Więcej informacji:

  tel. 518-808-886

  email: projekty@ecds.com.pl

  Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin


  Dokumenty do pobrania:

 • Fala możliwości (10.2)

  Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe

  wraz z Benefit Projekt Andrzej Bożek oraz Spółdzielnią Socjalną "Simpuls"zaprasza do udziału w projekcie „Fala możliwości”.

   

  Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • min. 25 % uczestników będą stanowiły kobiety, min. 40 % będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r. ż.

   

  Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

  • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
  • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
   1. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO - (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
   2. Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkol. zakończone egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
   3. Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - (120 godzin) – tematyka: Budowa, działanie, warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, budowa oraz eksploatacja urządzeń OZE, zajęcia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (SEP).
   4. Monter wentylacji i klimatyzacji - (120 godzin) – tematyka: Czyszczenie, konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz narzędzi służących do montażu instalacji wentylacyjnych, ocena pracy instalacji, obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, zajęcia praktyczne.
  • pośrednictwo pracy (4 godziny)
  • 6 miesięczny staż zawodowy.

   

  W ramach projektu oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering.

  Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r.

  Szczegółowe informacje:
  Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic,
  tel. 518-808-886, projekty@ecds.com.pl


  Dokumenty do pobrania: 

  1. Regulamin projektu Fala Możliwości
  2. Załącznik nr.1 -formularz zgłoszeniowy
  3. Załącznik nr.2 -oświadczenie
  4. Załącznik nr.3 -ankieta rekrutacyjna
  5. Zaświadczenie od pracodawcy

   

 • Strategia na przyszłość (10.2)

  Spółdzielnia Socjalna „Simpuls”

  wraz z Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym oraz Benefit Projekt Andrzej Bożek zaprasza do udziału w projekcie „Strategia na przyszłość”.

  Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na kontynuowanie zatrudnienia u min. 70 % uczestników tj. 49 os. (11 K, 38M), którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+ do 31.12.2019 r. poprzez umożliwienie zdobycia nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Cel zostanie osiągnięty przez udział 70 os. (15 K, 55 M) w ścieżce aktywizacji obejmującej diagnozę wyjściową wraz z przygotowaniem IPD, pośrednictwie pracy oraz kursach zawodowych kończących się odbyciem stażu zgodnego z nabytymi kwalifikacjami.

  Wartość projektu: 1 227 766,32 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 1 043 601,37 zł

  Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • min. 25 % uczestników będą stanowiły kobiety, min. 40 % będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r. ż.

  Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

  • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
  • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
   1. Operator koparko-ładowarki – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne;
   2. Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych.
   3. Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – (120 godzin) – tematyka: Budowa, działanie, warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, budowa oraz eksploatacja urządzeń OZE, zajęcia praktyczne.
   4. Monter wentylacji i klimatyzacji – (120 godzin) – tematyka: Czyszczenie, konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz narzędzi służących do montażu instalacji wentylacyjnych, ocena pracy instalacji, obsługa i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, zajęcia praktyczne.
  • pośrednictwo pracy (4 godziny)
  • 6 miesięczny staż zawodowy.

  W ramach projektu oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering.

  Projekt realizowany jest od 01.06.2018 r. do 31.12.2019 r.

  Szczegółowe informacje:
  BENEFIT PROJEKT,
  tel. 668-210-598, biuro@benefitprojekt.pl


  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin_projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Ankieta rekrutacyjna
  5. Zaświadczenie od_pracodawcy
  6. Oświadczenia o kwalifikowalności
  7. Oświadczenie dane osobowe
 • Zaczynam od nowa (10.2)

  Benefit Projekt Andrzej Bożek

  wraz z Europejskim Centrum Doradczo – Szkoleniowym zaprasza do udziału w projekcie „ZACZYNAM OD NOWA”.

  Celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost szans na kontynuowanie zatrudnienia u min. 70 % uczestników tj. 35 os. (18 K, 17 M), którzy zostali zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+ do 31.12.2019 r. poprzez umożliwienie zdobycia nowych, pożądanych na rynku pracy kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

  Wartość projektu: 902 863,25 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 767 433,76 zł

  Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
  • min. 25 % uczestników będą stanowiły kobiety, min. 40 % będą stanowiły osoby z niskimi kwalifikacjami i/lub osoby powyżej 50 r. ż.

  Każdy z uczestników weźmie udział w następujących formach wsparcia:

  • wsparcie doradcze – diagnoza kompetencji zawodowych (4 godziny),
  • wsparcie szkoleniowe – do wyboru szkolenie:
   1. Pracownik obsługi biurowej (120 godzin) – tematyka: organizacja biura, obsługa korespondencji, prowadzenie rozmów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń, komputer w pracy biurowej, organizacja konferencji, spotkań biznesowych. Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym ECCC – zarządzanie obiegiem dokumentów.
   2. Operator koparko – ładowarki III klasy – 134 godz. – tematyka: BHP, eksploatacja maszyn, technologia robót, dokumentacja techniczna, budowa maszyn, ćwiczenia praktyczne; Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
   3. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych kat I WJO – (120 godzin) – tematyka: organizacja prac w magazynach, prowadzenie dokumentacji, BHP, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka, wymiana butli, ćwiczenia praktyczne. Szkolenie zakończone egzaminem państwowym (Urząd Dozoru Technicznego).
  • pośrednictwo pracy (4 godziny)
  • 6 miesięczny staż zawodowy.

  W ramach projektu oferujemy:

  • stypendium szkoleniowe,
  • stypendium stażowe,
  • ciekawe szkolenia zakończone egzaminem zewnętrznym,
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych trenerów/doradców zawodowych,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering.

  Projekt realizowany jest od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

  Szczegółowe informacje:
  BENEFIT PROJEKT,
  tel. 668-210-598, biuro@benefitprojekt.pl


  Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin projektu
  2. Regulamin wypłat stypendiów i zwrotu kosztów dojazdu
  3. Załącznik nr. 1 - formularz zgłoszeniowy
  4. Załącznik nr. 2 - oświadczenie
  5. Załącznik nr. 3 - ankieta rekrutacyjna
  6. Zaświadczenie od pracodawcy

3879

Kursanci z dyplomem

723

Kursy / szkolenia

16

Zrealizowane projekty

10

Lat na rynku

Oferta

Szkolenia specjalistyczne i doradztwo zawodowe

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

W naszej ofercie znajda Państwo szerokie spektrum szkoleń kwalifikowanych oraz kursów specjalistycznych. Jako piersi w Polsce przy współpracy z firmą z Wielkiej Brytanii opracowaliśmy i wdrożyliśmy certyfikację dla szkoleń Projektantów Rzeczywistości Rozszerzonej.

ZAPLECZE KADROWE I TECHNICZNE

Wieloletnie doświadczenie rynkowe pozwoliło nam na pozyskanie trenerów w szerokim spektrum specjalizacji. Ponadto budowane relacje z licznymi partnerami umożliwiają nam realizacje szkoleń na terenie całej Polski w nowoczesnych w pełni wyposażonych salach. Dysponujemy również zapleczem do szkolenia z zakresu mobilnych technologii.

DORADZTWO ZAWODOWE

10 lat doświadczanie, setki analiz każdego roku, nieustanne podnoszenie kompetencji. Uczestnictwo w transferze wiedzy w zakresie doradztwa realizowanego w krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii oraz Białorusi i Ukrainy pozwala nam podjąć wyzwania na każdym poziomie.


Najlepsza inwestycja to inwestycja w siebie.


O nas

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe powstało we wrześniu 2009 r. w Lublinie. 


Od dekady główną działalnością firmy, jest organizacja i prowadzanie szkoleń, warsztatów, treningów interpersonalnych, indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego, coachingu, doradztwa specjalistycznego, a także organizacja i obsługa konferencji.

Zajęcia organizowane przez nas, adresowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, pracujących, studentów oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje lub zmienić zawód. Staramy się być na bieżąco reagować na wszelkie zmiany, dlatego tematyka naszych szkoleń jest zawsze aktualna! Na Państwa życzenie organizujemy szkolenia zamknięte, dla pracowników jednej firmy. Program przygotowujemy wówczas w oparciu o Państwa sugestie, dostosowujemy go do potrzeb słuchaczy oraz specyfiki działalności.

Naszymi Wykładowcami są doświadczeni specjaliści oraz wybitni eksperci cieszący się wysokim uznaniem uczestników organizowanych przez nas szkoleń.

Widząc nowe możliwości na rynku pracy, rozpoczęliśmy w 2014 r. współpracę z zagranicznymi partnerami w zakresie specjalistycznych szkoleń z branży informatycznej. Obecnie, jako jedna z nielicznych firm szkoleniowych w Polsce, prowadzimy edukację w zakresie tworzenia i implementacji rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality) w technologiach mobilnych.

Od 2015 r. we współpracy ze spółką z wielkiej Brytanii - MAGIT Ltd prowadzimy szkolenia: Projektantów rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality Developer).
Rafał Dudzic

Ważne dokumenty

Wpisy z rejestrów, certyfikaty, ISO

Co o nas sądzą nasi Klienci i Partnerzy ...

Współpracę z Rafałem zacząłem w 2013 roku. Przez te wszystkie lata realizacja licznych szkoleń przebiegała pomyślnie. Firma wychodząca naprzeciw potrzebom rynku, na czasie z nowymi technologiami, elastyczna we współpracy i wypłacalna.

Wojciech Magdziak vel Wierzbicki

Wojciech Magdziak vel Wierzbicki

__ MAGIT Ltd. __

Kontakt

Europejskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe Rafał Dudzic

Telefon

+48 609 111 622

Email

biuro@ecds.com.pl

Adres

Dulęby 7/14, 20-357 Lublin

© 2018 Europejskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe Rafał Dudzic. All Rights Reserved. Designed By Digital Creative Agency MIXAR

Search